Шпаргалка для розширених типів TypeScript (із прикладами)

TypeScript - це набрана мова, яка дозволяє вказати тип змінних, параметри функції, повернені значення та властивості об'єкта.

Тут розширена шпаргалка TypeScript Types із прикладами.

Зануримось.

 • Типи перетину
 • Типи об'єднань
 • Загальні типи
 • Типи утиліт
 • Частково
 • вимагається
 • Лише для читання
 • Виберіть
 • Опустити
 • Витяжка
 • Виключити
 • Запис
 • NonNullable
 • Позначені типи
 • Тип гвардії
 • Умовні типи

Типи перетину

Тип перетину - це спосіб об’єднання декількох типів в один. Це означає, що ви можете об'єднати даний тип A з типом B або більше і повернути один тип із усіма властивостями.

type LeftType = { id: number left: string } type RightType = { id: number right: string } type IntersectionType = LeftType & RightType function showType(args: IntersectionType) { console.log(args) } showType({ id: 1, left: "test", right: "test" }) // Output: {id: 1, left: "test", right: "test"} 

Як ви можете бачити, IntersectionTypeпоєднує в собі два типи - LeftTypeі RightTypeта використовує &знак , щоб побудувати тип перетину.

Типи об'єднань

Типи об’єднань дозволяють мати анотації різних типів у межах даної змінної.

type UnionType = string | number function showType(arg: UnionType) { console.log(arg) } showType("test") // Output: test showType(7) // Output: 7 

Функція showType- це тип об’єднання, який приймає як параметри як рядки, так і числа.

Загальні типи

Загальний тип - це спосіб повторного використання частини даного типу. Це допомагає фіксувати тип, Tпереданий як параметр.

function showType(args: T) { console.log(args) } showType("test") // Output: "test" showType(1) // Output: 1 

Для побудови загального типу потрібно використовувати дужки та передавати Tяк параметр.

Тут я використовую T(ім'я залежить від вас), а потім showTypeдвічі викликати функцію з анотаціями різного типу, оскільки вона є загальною - її можна використовувати повторно.

interface GenericType { id: number name: T } function showType(args: GenericType) { console.log(args) } showType({ id: 1, name: "test" }) // Output: {id: 1, name: "test"} function showTypeTwo(args: GenericType) { console.log(args) } showTypeTwo({ id: 1, name: 4 }) // Output: {id: 1, name: 4} 

Тут ми маємо ще один приклад, який має інтерфейс, GenericTypeякий отримує загальний тип T. І оскільки він багаторазовий, ми можемо спершу назвати його рядком, а потім номером.

interface GenericType { id: T name: U } function showType(args: GenericType) { console.log(args) } showType({ id: 1, name: "test" }) // Output: {id: 1, name: "test"} function showTypeTwo(args: GenericType) { console.log(args) } showTypeTwo({ id: "001", name: ["This", "is", "a", "Test"] }) // Output: {id: "001", name: Array["This", "is", "a", "Test"]} 

Загальний тип може отримувати кілька аргументів. Тут ми передаємо два параметри: Tі U, а потім використовуємо їх як анотації типу для властивостей. Тим не менш, тепер ми можемо використовувати інтерфейс і наводити різні типи як аргументи.

Типи утиліт

TypeScript надає зручні вбудовані утиліти, які допомагають легко обробляти типи. Щоб використовувати їх, вам потрібно перейти до типу, який ви хочете перетворити.

Частково

 • Partial

Часткове дозволяє зробити всі властивості типу Tнеобов’язковими. Він додасть ?позначку біля кожного поля.

interface PartialType { id: number firstName: string lastName: string } function showType(args: Partial) { console.log(args) } showType({ id: 1 }) // Output: {id: 1} showType({ firstName: "John", lastName: "Doe" }) // Output: {firstName: "John", lastName: "Doe"} 

Як бачите, у нас є інтерфейс, PartialTypeякий використовується як анотація типу для параметрів, отриманих функцією showType(). А щоб зробити властивості необов’язковими, ми повинні використовувати Partialключове слово та передавати тип PartialTypeяк аргумент. Тим не менш, тепер усі поля стають необов’язковими.

вимагається

 • Required

На відміну від цього Partial, Requiredпрограма робить усі властивості Tпотрібного типу .

interface RequiredType { id: number firstName?: string lastName?: string } function showType(args: Required) { console.log(args) } showType({ id: 1, firstName: "John", lastName: "Doe" }) // Output: { id: 1, firstName: "John", lastName: "Doe" } showType({ id: 1 }) // Error: Type '{ id: number: }' is missing the following properties from type 'Required': firstName, lastName 

RequiredУтиліта зробить все властивості потрібно , навіть якщо ми їх необов'язковими перед використанням утиліти. І якщо властивість опущено, TypeScript видасть помилку.

Лише для читання

 • Readonly

Цей тип утиліти перетворить усі властивості типу T, щоб зробити їх неможливо перепризначити новим значенням.

interface ReadonlyType { id: number name: string } function showType(args: Readonly) { args.id = 4 console.log(args) } showType({ id: 1, name: "Doe" }) // Error: Cannot assign to 'id' because it is a read-only property. 

Тут ми використовуємо утиліту, Readonlyщоб зробити властивості ReadonlyTypeнеможливо перепризначити. Тим не менш, якщо ви спробуєте надати нове значення одному з цих полів, буде видано помилку.

Крім того, ви також можете використовувати ключове слово readonlyперед властивістю, щоб зробити його неможливо перепризначити.

interface ReadonlyType { readonly id: number name: string } 

Виберіть

 • Pick

Це дозволяє створити новий тип із існуючої моделі T, вибравши деякі властивості Kцього типу.

interface PickType { id: number firstName: string lastName: string } function showType(args: Pick) { console.log(args) } showType({ firstName: "John", lastName: "Doe" }) // Output: {firstName: "John"} showType({ id: 3 }) // Error: Object literal may only specify known properties, and 'id' does not exist in type 'Pick' 

Pickдещо відрізняється від попередніх утиліт, які ми вже бачили. Він очікує двох параметрів - Tце тип, з якого потрібно вибрати елементи, та Kвластивість, яку потрібно вибрати. Ви також можете вибрати кілька полів, розділивши їх |символом pipe ( ).

Опустити

 • Omit

The Omit utility is the opposite of the Pick type. And instead of selecting elements, it will remove K properties from the type T.

interface PickType { id: number firstName: string lastName: string } function showType(args: Omit) { console.log(args) } showType({ id: 7 }) // Output: {id: 7} showType({ firstName: "John" }) // Error: Object literal may only specify known properties, and 'firstName' does not exist in type 'Pick' 

This utility is similar to the way Pick works. It expects the type and the properties to omit from that type.

Extract

 • Extract

Extract allows you to construct a type by picking properties that are present in two different types. The utility will extract from T all properties that are assignable to U.

interface FirstType { id: number firstName: string lastName: string } interface SecondType { id: number address: string city: string } type ExtractType = Extract // Output: "id" 

Here, we have two types that have in common the property id. And hence by using the Extract keyword, we get back the field id since it's present in both interfaces. And if you have more than one shared field, the utility will extract all similar properties.

Exclude

Unlike Extract, the Exclude utility will construct a type by excluding properties that are already present in two different types. It excludes from T all fields that are assignable to U.

interface FirstType { id: number firstName: string lastName: string } interface SecondType { id: number address: string city: string } type ExcludeType = Exclude // Output; "firstName" | "lastName" 

As you can see here, the properties firstName and lastName are assignable to the SecondType type since they are not present there. And by using the Extract keyword, we get back these fields as expected.

Record

 • Record

This utility helps you to construct a type with a set of properties K of a given type T. Record is really handy when it comes to mapping the properties of a type to another one.

interface EmployeeType { id: number fullname: string role: string } let employees: Record = { 0: { id: 1, fullname: "John Doe", role: "Designer" }, 1: { id: 2, fullname: "Ibrahima Fall", role: "Developer" }, 2: { id: 3, fullname: "Sara Duckson", role: "Developer" }, } // 0: { id: 1, fullname: "John Doe", role: "Designer" }, // 1: { id: 2, fullname: "Ibrahima Fall", role: "Developer" }, // 2: { id: 3, fullname: "Sara Duckson", role: "Developer" } 

The way Record works is relatively simple. Here, it expects a number as a type which is why we have 0, 1, and 2 as keys for the employees variable. And if you try to use a string as a property, an error will be thrown. Next, the set of properties is given by EmployeeType hence the object with the fields id, fullName, and role.

NonNullable

 • NonNullable

It allows you to remove null and undefined from the type T.

type NonNullableType = string | number | null | undefined function showType(args: NonNullable) { console.log(args) } showType("test") // Output: "test" showType(1) // Output: 1 showType(null) // Error: Argument of type 'null' is not assignable to parameter of type 'string | number'. showType(undefined) // Error: Argument of type 'undefined' is not assignable to parameter of type 'string | number'. 

Here, we pass the type NonNullableType as an argument to the NonNullable utility which constructs a new type by excluding null and undefined from that type. That said, if you pass a nullable value, TypeScript will throw an error.

By the way, if you add the --strictNullChecks flag to the tsconfig file, TypeScript will apply non-nullability rules.

Mapped types

Mapped types allow you to take an existing model and transform each of its properties into a new type. Note that some utility types covered earlier are also mapped types.

type StringMap = { [P in keyof T]: string } function showType(arg: StringMap) { console.log(arg) } showType({ id: 1, name: "Test" }) // Error: Type 'number' is not assignable to type 'string'. showType({ id: "testId", name: "This is a Test" }) // Output: {id: "testId", name: "This is a Test"} 

StringMap will transform whatever types that passed in into a string. That said, if we use it in the function showType(), the parameters received must be a string - otherwise, an error will be thrown by TypeScript.

Type Guards

Type Guards allow you to check the type of a variable or an object with an operator. It's a conditional block that returns a type using typeof, instanceof, or in.

 • typeof
function showType(x: number | string) { if (typeof x === "number") { return `The result is ${x + x}` } throw new Error(`This operation can't be done on a ${typeof x}`) } showType("I'm not a number") // Error: This operation can't be done on a string showType(7) // Output: The result is 14 

As you can see, we have a normal JavaScript conditional block that checks the type of the argument received with typeof. With that in place, you can now guard your type with this condition.

 • instanceof
class Foo { bar() { return "Hello World" } } class Bar { baz = "123" } function showType(arg: Foo | Bar) { if (arg instanceof Foo) { console.log(arg.bar()) return arg.bar() } throw new Error("The type is not supported") } showType(new Foo()) // Output: Hello World showType(new Bar()) // Error: The type is not supported 

Like the previous example, this one is also a type guard that checks if the parameter received is part of the Foo class or not and handles it consequently.

 • in
interface FirstType { x: number } interface SecondType { y: string } function showType(arg: FirstType | SecondType) { if ("x" in arg) { console.log(`The property ${arg.x} exists`) return `The property ${arg.x} exists` } throw new Error("This type is not expected") } showType({ x: 7 }) // Output: The property 7 exists showType({ y: "ccc" }) // Error: This type is not expected 

The in operator allows you to check whether a property x exists or not on the object received as a parameter.

Conditional Types

Conditional types test two types and select one of them depending on the outcome of that test.

type NonNullable = T extends null | undefined ? never : T 

This example of the NonNullable utility type checks if the type is null or not and handle it depending on that. And as you can note, it uses the JavaScript ternary operator.

Thanks for reading.

You can find other great content like this on my blog or follow me on Twitter to get notified.