Як маніпулювати масивами в JavaScript

Важлива частина будь-якої мови програмування. Найчастіше нам потрібно зробити кілька операцій над масивами, звідси і ця стаття.

У цій статті я показав би вам різні методи обробки масивів у JavaScript [^^]

Що таке масиви в JavaScript?

Перш ніж продовжити, вам слід зрозуміти, що насправді означають масиви.

У JavaScript масив - це змінна, яка використовується для зберігання різних типів даних. В основному він зберігає різні елементи в одному вікні, і згодом його можна оцінити за допомогою змінної.

Оголошення масиву:

let myBox = []; // Initial Array declaration in JS

Масиви можуть містити кілька типів даних

let myBox = ['hello', 1, 2, 3, true, 'hi'];

Масивами можна керувати, використовуючи кілька дій, відомих як методи. Деякі з цих методів дозволяють нам додавати, видаляти, модифікувати та робити багато іншого для масивів.

Я б показав вам кілька у цій статті, давайте поговоримо :)

NB: Я використовував функції Arrow у цьому дописі. Якщо ви не знаєте, що це означає, вам слід прочитати тут. Функція стрілки - це функція ES6 .

toString ()

Метод JavaScript toString()перетворює масив у рядок, відокремлений комою.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.toString()); // green,yellow,blue

приєднатися ()

Метод JavaScript join()поєднує всі елементи масиву у рядок.

Це схоже на toString()метод, але тут ви можете вказати роздільник замість коми за замовчуванням.

let colors = ['green', 'yellow', 'blue']; console.log(colors.join('-')); // green-yellow-blue

конкат

Цей метод поєднує два масиви разом або додає більше елементів до масиву, а потім повертає новий масив.

let firstNumbers = [1, 2, 3]; let secondNumbers = [4, 5, 6]; let merged = firstNumbers.concat(secondNumbers); console.log(merged); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

push ()

Цей метод додає елементи в кінець масиву та змінює початковий масив.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.push('safari', 'opera mini'); console.log(browsers); // ["chrome", "firefox", "edge", "safari", "opera mini"]

поп ()

Цей метод видаляє останній елемент масиву і повертає його.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.pop(); // "edge" console.log(browsers); // ["chrome", "firefox"]

shift ()

Цей метод видаляє перший елемент масиву і повертає його.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.shift(); // "chrome" console.log(browsers); // ["firefox", "edge"]

зрушення ()

Цей метод додає елементи на початок масиву та змінює вихідний масив.

let browsers = ['chrome', 'firefox', 'edge']; browsers.unshift('safari'); console.log(browsers); // ["safari", "chrome", "firefox", "edge"]
Ви також можете додати кілька елементів одночасно

зрощення ()

Цеметод змінює масив, додаючи, видаляючи та вставляючи елементи.

Синтаксис:

array.splice(index[, deleteCount, element1, ..., elementN])
 • Indexось початкова точка для видалення елементів з масиву
 • deleteCount- кількість елементів, які слід видалити з цього індексу
 • element1, …, elementNє елементом (елементами), який потрібно додати

Видалення предметів

після запуску splice () він повертає масив із вилученими елементами та видаляє його з вихідного масиву.
let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(0, 3); console.log(colors); // ["purple"] // deletes ["green", "yellow", "blue"]
Примітка : deleteCount не включає останній індекс у діапазоні.

Якщо другий параметр не оголошений, кожен елемент, що починається з заданого індексу, буде видалений з масиву:

let colors = ['green', 'yellow', 'blue', 'purple']; colors.splice(3); console.log(colors); // ["green", "yellow", "blue"] // deletes ['purple']

У наступному прикладі ми видалимо 3 елементи з масиву і замінимо їх на більше елементів:

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'tommorrow']; // removes 4 first elements and replace them with another schedule.splice(0, 4, 'we', 'are', 'going', 'to', 'swim'); console.log(schedule); // ["we", "are", "going", "to", "swim", "tommorrow"]

Додавання предметів

Щоб додати елементи, нам потрібно встановити deleteCountнуль

let schedule = ['I', 'have', 'a', 'meeting', 'with']; // adds 3 new elements to the array schedule.splice(5, 0, 'some', 'clients', 'tommorrow'); console.log(schedule); // ["I", "have", "a", "meeting", "with", "some", "clients", "tommorrow"]

фрагмент ()

Цей метод схожий на, splice()але дуже різний. Він повертає підмасиви замість підрядків.

Цей метод копіює задану частину масиву і повертає скопійовану частину як новий масив. Це не змінює вихідний масив.

Синтаксис:

array.slice(start, end)

Ось основний приклад:

let numbers = [1, 2, 3, 4] numbers.slice(0, 3) // returns [1, 2, 3] console.log(numbers) // returns the original array

Найкращий спосіб використовувати slice()- це призначити його новій змінній.

let message = 'congratulations' const abbrv = message.slice(0, 7) + 's!'; console.log(abbrv) // returns "congrats!"

розділити ()

Цей метод використовується для рядків . Він ділить рядок на підрядки і повертає їх як масив.

Here’s the syntax:string.split(separator, limit);

 • The separator here defines how to split a string either by a comma.
 • The limit determines the number of splits to be carried out
let firstName = 'Bolaji'; // return the string as an array firstName.split() // ["Bolaji"]

another example:

let firstName = 'hello, my name is bolaji, I am a dev.'; firstName.split(',', 2); // ["hello", " my name is bolaji"]
NB: If we declare an empty array, like this  firstName.split(''); then each item in the string will be divided as substrings:
let firstName = 'Bolaji'; firstName.split('') // ["B", "o", "l", "a", "j", "i"]

indexOf()

This method looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3] fruits.indexOf('orange'); // returns 1 fruits.indexOf(3); // returns 3 friuts.indexOf(null); // returns -1 (not found)

lastIndexOf()

This method works the same way indexOf() does except that it works from right to left. It returns the last index where the item was found

let fruits = ['apple', 'orange', false, 3, 'apple'] fruits.lastIndexOf('apple'); // returns 4

filter()

This method creates a new array if the items of an array pass a certain condition.

The syntax is:

let results = array.filter(function(item, index, array) { // returns true if the item passes the filter });

Example:

Checks users from Nigeria

const countryCode = ['+234', '+144', '+233', '+234']; const nigerian = countryCode.filter( code => code === '+234'); console.log(nigerian); // ["+234", "+234"]

map()

This method creates a new array by manipulating the values in an array.

Example:

Displays usernames on a page. (Basic friend list display)

const userNames = ['tina', 'danny', 'mark', 'bolaji']; const display = userNames.map(item => { return '
 • ' + item + '
 • '; }) const render = '
   ' + display.join('') + '
  '; document.write(render);

  another example:

  // adds dollar sign to numbers const numbers = [10, 3, 4, 6]; const dollars = numbers.map( number => '$' + number); console.log(dollars); // ['$10', '$3', '$4', '$6'];

  reduce()

  This method is good for calculating totals.

  reduce() is used to calculate a single value based on an array.

  let value = array.reduce(function(previousValue, item, index, array) { // ... }, initial);

  example:

  To loop through an array and sum all numbers in the array up, we can use the for of loop.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; let sum = 0; for (let n of numbers) { sum += n; } console.log(sum);

  Here’s how to do same with reduce()

  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value , 0); console.log(sum); // 970
  If you omit the initial value, the total will by default start from the first item in the array.
  const numbers = [100, 300, 500, 70]; const sum = numbers.reduce((accummulator, value) => accummulator + value); console.log(sum); // still returns 970

  The snippet below shows how the reduce() method works with all four arguments.

  source: MDN Docs

  More insights into the reduce() method and various ways of using it can be found here and here.

  forEach()

  This method is good for iterating through an array.

  It applies a function on all items in an array

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item, index) => console.log(index, item)); // returns the index and the every item in the array // 0 "green" // 1 "yellow" // 2 "blue"

  iteration can be done without passing the index argument

  const colors = ['green', 'yellow', 'blue']; colors.forEach((item) => console.log(item)); // returns every item in the array // "green" // "yellow" // "blue"

  every()

  This method checks if all items in an array pass the specified condition and returntrue if passed, else false.

  check if all numbers are positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let allPositive = numbers.every((value) => { return value >= 0; }) console.log(allPositive); // would return false

  some()

  This method checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.

  checks if at least one number is positive
  const numbers = [1, -1, 2, 3]; let atLeastOnePositive = numbers.some((value) => { return value >= 0; }) console.log(atLeastOnePositive); // would return true

  includes()

  This method checks if an array contains a certain item. It is similar to .some(), but instead of looking for a specific condition to pass, it checks if the array contains a specific item.

  let users = ['paddy', 'zaddy', 'faddy', 'baddy']; users.includes('baddy'); // returns true

  If the item is not found, it returns false

  There are more array methods, this is just a few of them. Also, there are tons of other actions that can be performed on arrays, try checking MDN docs herefor deeper insights.

  Summary

  • toString() converts an array to a string separated by a comma.
  • join() combines all array elements into a string.
  • concat combines two arrays together or add more items to an array and then return a new array.
  • push() adds item(s) to the end of an array and changes the original array.
  • pop() removes the last item of an array and returns it
  • shift() removes the first item of an array and returns it
  • unshift() adds an item(s) to the beginning of an array and changes the original array.
  • splice() changes an array, by adding, removing and inserting elements.
  • slice() copiesa given part of an array and returns that copied part as a new array. It does not change the original array.
  • split() divides a string into substrings and returns them as an array.
  • indexOf() looks for an item in an array and returns the index where it was found else it returns -1
  • lastIndexOf() looks for an item from right to left and returns the last index where the item was found.
  • filter() creates a new array if the items of an array pass a certain condition.
  • map() creates a new array by manipulating the values in an array.
  • reduce() calculates a single value based on an array.
  • forEach() iterates through an array, it applies a function on all items in an array
  • every() checks if all items in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • some() checks if an item (one or more) in an array pass the specified condition and return true if passed, else false.
  • includes() checks if an array contains a certain item.

  Let’s wrap it here; Arrays are powerful and using methods to manipulate them creates the Algorithms real-world applications use.

  Let's do a create a small function, one that converts a post title into a urlSlug.

  URL slug is the exact address of a specific page or post on your site.

  When you write an article on Freecodecamp Newsor any other writing platform, your post title is automatically converted to a slug with white spaces removed, characters turned to lowercase and each word in the title separated by a hyphen.

  Here’s a basic function that does that using some of the methods we learnt just now.

  const url = '//bolajiayodeji.com/' const urlSlug = (postTitle) => { let postUrl = postTitle.toLowerCase().split(' '); let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); return postSlug; } let postTitle = 'Introduction to Chrome Lighthouse' console.log(urlSlug(postTitle)); // //bolajiayodeji.com/introduction-to-chrome-lighthouse

  in postUrl, we convert the string to lowercase then we use the split()method to convert the string into substrings and returns it in an array

  ["introduction", "to", "chrome", "lighthouse"]

  in post slug we join the returned array with a hyphen and then concatenate it to the category string and main url.

  let postSlug = `${url}` + postUrl.join('-'); postUrl.join('-') // introduction-to-chrome-lighthouse

  That’s it, pretty simple, right? :)

  If you’re just getting started with JavaScript, you should check this repository here, I’m compiling a list of basic JavaScript snippets ranging from

  • Arrays
  • Control flow
  • Functions
  • Objects
  • Operators

  Don’t forget to Star and share! :)

  PS: This article was first published on my blog here